POLITICA GDPR

Prelucrarea datelor personale

AMANET GOLD SERVICES prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct și date care sunt generate pe baza acestora precum următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume si prenume, nume și prenume imputernicit, codul numeric personal sau orice alt cod general de identificare, seria și numărul actului de identitate, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, telefonul, fax-ul, adresa de domiciliu/reședință/corespondență, adresa de email, date bancare, informații care sunt necesare desfășurării activităților permise instituțiilor de credit în conformitate cu cerințele legale și orice alte informații privind o persoană fizică ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane.

 

PERSOANELE VIZATE

Persoanele ale căror date cu caracter personal vor fi prelucrate de AMANET GOLD SERVICES SRL, denumite și Persoane vizate, sunt:

- clienții persoane fizice;

- mandatarii (împuterniciții) clienților persoane fizice/juridice;

- beneficiarii reali ai clienților persoane juridice;

- reprezentanții legali și asociații/acționarii clienților persoane juridice;

În cazul în care clientul este cel care furnizează pentru AMANET GOLD SERVICES SRL informații despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la conținutul prezentei informări referitore la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care AMANET GOLD SERVICES SRL prelucrează datele personale ale persoanelor vizate, în mod direct sunt urmatoarele:

- furnizarea de produse și servicii financiare - prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locatiile fizice ale AMANET GOLD SERVICES SRL, internet, telefon etc.); vânzarea produselor obținute prin prestarea serviciilor financiare

- identificarea persoanelor vizate atât în locatiile fizice ale AMANET GOLD SERVICES SRL, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet);

- verificarea clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, prevenirii și combaterea fraudelor, finanțării terorismului si a spălării banilor;

- efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul AMANET GOLD SERVICES SRL;

- centralizarea operațiunilor și mentinerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile AMANET GOLD SERVICES SRL în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea lor de către aplicațiile interne ale AMANET GOLD SERVICES SRL care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfașurarea activității financiare);

- contactarea clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostință/notifica informații despre produsele/serviciiile contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/completare caracteristici/costuri/funcționalităti/beneficii produse);

- furnizarea de servicii suport pentru solicitările clientului/persoanei vizate cu privire la: actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la disfunctionalități ale produselor și serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale AMANET GOLD SERVICES SRL, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă);

- crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunătățirea produselor/serviciilor  AMANET GOLD SERVICES SRL , pentru promovarea personalizată/generală de către SC AMANET GOLD SERVICES SRL, pentru efectuarea oricăror altor tipuri de promovare a produselor/serviciilor  AMANET GOLD SERVICES SRL, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS, a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) numai în cazul în care ați acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al AMANET GOLD SERVICES SRL;

- realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje numai în cazul în ați acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al  AMANET GOLD SERVICES SRL;

- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru imbunătațirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piată cu privire la produsele/serviciile  AMANET GOLD SERVICES SRL pentru imbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor  AMANET GOLD SERVICES SRL;

- arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondentei adresate  AMANET GOLD SERVICES SRL și expediată de  AMANET GOLD SERVICES SRL, precum și realizarea de activităti de curierat;

- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care  AMANET GOLD SERVICES SRL este parte;

- realizarea de raportări către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile  AMANET GOLD SERVICES SRL (de ex: declararea tranzacțiilor ce depașesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor);

- pentru monitorizarea activității clienților în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte;

- pentru înregistrarea video/audio a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale  AMANET GOLD SERVICES SRL din Piața Romană nr.5, Sector 1, București și Bd. C. Coposu nr. 1C, Sector 3, București, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.

În cazul în care refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii devine imposibilă pentru  AMANET GOLD SERVICES SRL.

 

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AMANET GOLD SERVICES SRL prelucrează datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

- în baza consimțământului clientului, dacă acesta ne-a fost acordat (de ex: în cazul marketingului direct sau luării de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale);

- pentru executarea unui contract la care clientul/persoana vizată este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiare, vânzarea produselor obținute din operațiunile de acordare de împrumuturi rapide ca de exemplu ceasuri de lux și bijuterii din aur cu diamante, furnizarea de servicii suport pentru solicitările tale, trimiterea de notificări/informări cu privire la produsul deținut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare și acceptare a clientului) sau pentru a furniza clientului informații despre produsele deținute sau suport pentru utilizarea acestora;

- în baza unei obligații legale aflate în sarcina AMANET GOLD SERVICES SRL (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activității financiare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) si CRS („Common Reporting Standards”);

- în baza interesului legitim al AMANET GOLD SERVICES SRL (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează AMANET GOLD SERVICES SRL, precum și a tuturor proceselor  AMANET GOLD SERVICES SRL, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai AMANET GOLD SERVICES SRL, îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității financiare din cadrul societății prin efectuarea managementului relației cu  AMANET GOLD SERVICES SRL, analiza și minimizarea riscurilor financiare, reputaționale la care se expune  AMANET GOLD SERVICES SRL în legătură cu furnizarea serviciilor și produselor financiare; acumularea unui nivel ridicat de cunoaștere al pieței financiare; planificarea unei dezvoltări strategice a  AMANET GOLD SERVICES SRL; dezvoltarea și imbunătățirea produselor și serviciilor  AMANET GOLD SERVICES SRL; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicații, rețea, infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice; pentru motive de interes public major, și anume, diminuarea riscului aferent contractării cu o persoană expusă politic, după cum este menționat în cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de  AMANET GOLD SERVICES SRL.

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea  AMANET GOLD SERVICES SRL cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către  AMANET GOLD SERVICES SRL a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor societății, informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice. 

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la portabilitatea datelor, și anume:

- dreptul de a obține datele prelucrate de societate într-o formă structurată și accesibilă;

- dreptul de a solicita transmiterea datelor de către AMANET GOLD SERVICES SRL către un alt operator de date, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune activităților de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate și de a solicita analiza individuală efectuată de către un angajat al societății.

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente în măsura în care considerați necesar.

 

TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINATARII ACESTORA

AMANET GOLD SERVICES SRL poate să transfere date cu caracter personal în condițiile reglementate de legislația în vigoare. Astfel, AMANET GOLD SERVICES SRL poate transmite datele cu caracter personal, în vederea prelucrării, în țară și în străinătate, către următorii destinatari: persoana vizata, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii săi contractuali, autorităti judecătorești, autorități publice locale sau centrale, poliție, societăți bancare, birouri de credit

 

Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfasoară în scopurile pentru care au fost colectate pe toată durata îndeplinirii serviciilor financiare. Ulterior incetării operațiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislației în vigoare. Dupa expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.